جهت حفظ حریم خصوصی، نام به صورت کامل نمایش داده نشده است. در صورتی که قصد نمایش نام به صورت کامل، ارسال کارنامه یا حذف کارنامه خود را دارید از طریق پشتیبانی تلگرام با ما در ارتباط باشید.پشتیبانی تلگرام
رتبه 1
نام: مبینا ***
سال تولد: 1381
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: تهران
سهمیه قبولی: بومی
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 10562
درصد عمومی: 85
درصد پایه: 62.85
درصد غیرفنی: 46.66
درصد فنی: 72.3
رتبه 2
نام: مهدی ***
سال تولد: 1380
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: اصفهان
سهمیه قبولی: آزاد
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شهید شمسی پور
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 10016
درصد عمومی: 55
درصد پایه: 40.95
درصد غیرفنی: 68.33
درصد فنی: 75.38
رتبه 3
نام: عسل ر ***
سال تولد: 1381
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: تهران
سهمیه قبولی: بومی
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9823
درصد عمومی: 79.16
درصد پایه: 31.42
درصد غیرفنی: 50
درصد فنی: 76.41
رتبه 4
نام: غرل ش ***
سال تولد: 1381
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: اصفهان
سهمیه قبولی: آزاد
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9792
درصد عمومی: 82.5
درصد پایه: 73.8
درصد غیرفنی: 73.33
درصد فنی: 73.33
رتبه 5
نام: الهام ***
سال تولد: 1381
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: تهران
سهمیه قبولی: بومی
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9411
درصد عمومی: 92.5
درصد پایه: 53.33
درصد غیرفنی: 50
درصد فنی: 56.92
رتبه 6
نام: مطهره ***
سال تولد: 1381
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: اصفهان
سهمیه قبولی: آزاد
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9353
درصد عمومی: 74.16
درصد پایه: 23.8
درصد غیرفنی: 41.66
درصد فنی: 75.89
رتبه 8
نام: هستی ***
سال تولد: 1380
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: تهران
سهمیه قبولی: بومی
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شریعتی
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9124
درصد عمومی: 79.16
درصد پایه: 49.52
درصد غیرفنی: 40
درصد فنی: 59.48
رتبه 9
نام: دانیا ***
سال تولد: 1380
سهمیه ثبت نامی: آزاد
مجموعه امتحانی: کامپیوتر
استان بومی: البرز
سهمیه قبولی: آزاد
رشته قبولی: کامپیوتر نرم افزار
دانشکده قبولی: دانشکده فنی شهید شمسی پور
نوع: روزانه
ترم: مهر
نمره کل: 9088
درصد عمومی: 60
درصد پایه: 33.33
درصد غیرفنی: 65
درصد فنی: 64.61